Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2012. március 1. napjától

 

1. Különhajó rendelése

A különhajókat írásban (levél, fax, e-mail) kell megrendelni, legkésőbb 72 órával a teljesítést megelőzően. A megrendelésnek tartalmaznia kell:

 • a Megrendelő adatait
 • az utasok számát
 • a hajó nevét
 • az indulási- és érkezési helyet, út közbeni kikötési igényeket
 • az utazás dátumát, indulási- és érkezési időpontokat (év, hónap, nap, óra, perc)
 • a megrendelő egyéb szolgáltatásokra vonatkozó igényeit
 • a díjfizetés időpontját és módját (átutalás/készpénz)

Szolgáltató a megrendeléseket három napon belül írásban igazolja vissza, és a Szolgáltatási szerződés a visszaigazolt tartalommal jön létre. Szolgáltató nem vállal felelősséget az elektronikus, szerver hibákból nem továbbítható, így Megrendelőhöz meg nem érkezett visszaigazolásokból eredő kárért.

A szerződés kizárólag írásban, mindkét fél aláírásával módosítható.

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő nem személyesen jár el, hanem javára harmadik személy rendeli meg a szolgáltatást, Szolgáltató nem vizsgálja, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e az igénybe vevőt. A megrendelés megtörténtével a harmadik személy válik Szolgáltató szerződéses partnerévé a Ptk. 233. § rendelkezései szerint.

 

2. Szolgáltatás igénybe vételének feltételei
 1. A hajók a megrendelt idő intervallumban vehetők igénybe, kizárólag rendeltetésüknek megfelelően. Amennyiben a Megrendelő a bérelt hajót Szolgáltató által visszaigazolt indulási időt követően egy órán belül nem veszi igénybe, és akadályoztatásáról Szolgáltatót előzetesen írásban (levél, fax, e-mail), de legalább SMS-ben az indulási időt megelőző 30 perccel nem tájékoztatja, akkor Szolgáltató jogosult a bérelt hajót más célra hasznosítani. A bérleti díj megfizetésére ebben az esetben a 24 órán belüli útlemondás feltételei érvényesülnek. A hajók esetleges késéséből származó károkért Szolgáltató csak akkor vállal felelősséget, ha a késés Szolgáltató súlyos gondatlanságára vezethető vissza.
 2. A hajón kizárólag az utasok számára fenntartott részek, helyiségek használhatók. Szolgáltató nem vállal felelősséget a nem utasok részére fenntartott vagy elzárt helyen tartózkodó utas balesetért.
 3. Az utas ki-, és beszállítás a bérleti idő része, ezek csak a hajószemélyzet engedélyével és segítségével kezdhetők meg.
 4. A Megrendelő köteles a rendezvényhez esetlegesen szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, és azokat a Szolgáltatónak legkésőbb indulás előtt bemutatni. (tűzoltóság, vízirendészet, ÁNTSZ, önkormányzat, stb.). Amennyiben a rendezvényen szerzői jogdíjfizetésre kötelezett élőzene, zenebejátszás vagy más műsor kerül előadásra, a szükséges lépések megtétele és a díjfizetési kötelezettség a Szerzői Jogvédő Hivatal felé a Megrendelőt terheli, a Szolgáltató nem vállalja ezek anyagi és jogkövetkezményeit sem a Megrendelő, sem harmadik személyek felé.
 5. Bármilyen dekoráció (rögzített illetve nem rögzített) vagy oktatási anyag csak a Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés illetve írásbeli jóváhagyás után helyezhető el a hajókon.
 6. Valamennyi, a rendezvény lebonyolításához szükséges anyagot, kelléket kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével lehet a hajókra beszállítani. A tételes szállítólevélről Megrendelő 1 db másolatot köteles Szolgáltatónak átadni legkésőbb a hajó indulását megelőző 24 óráig.
 7. A hajók külső és belső felületeivel, reklámhordozóival minden esetben kizárólag Szolgáltató rendelkezik. Ettől eltérni csak külön írásbeli megállapodás alapján lehet.
 8. Megrendelő köteles a rendezvényre hozott saját berendezéseinek biztonságos, balesetmentes elhelyezéséről és a rendezvény befejezése után, azoknak azonnali elszállításáról gondoskodni. Szolgáltató a Megrendelő saját, illetve általa a hajóra szállított berendezései által harmadik személynek okozott kárért, balesetért semmiféle felelősséget nem vállal.
 9. Megrendelő felelősséget vállal alkalmazottaiért, alvállalkozóiért, vendégeiért és köteles az általa, vagy vendégei által a Szolgáltatónak okozott károkat 8 napon belül megtéríteni, amennyiben a Szolgáltató a károkozás tényéről a rendezvény befejezését követő 5 munkanapon belül értesítést küld részére.
 10. Megrendelő a szolgáltatások bármelyikével kapcsolatos reklamációját az út időpontját követő nap 16.00 óráig írásban kell Szolgáltató részére eljuttatni. Ez a határidő kifejezetten jogvesztő jellegű. Az észrevételeket az utazás megkezdése előtt közvetlenül, út közben, vagy közvetlenül az út után, haladéktalanul a hajó vezetőjénél írásban is meg lehet tenni.
 11. Megrendelő a szolgáltatások bármelyikével kapcsolatos reklamációját az út időpontját követő nap 16.00 óráig írásban kell Szolgáltató részére eljuttatni. Ez a határidő kifejezetten jogvesztő jellegű. Az észrevételeket az utazás megkezdése előtt közvetlenül, út közben, vagy közvetlenül az út után, haladéktalanul a hajó vezetőjénél írásban is meg lehet tenni.A hajón önmagával tehetetlen beteg, továbbá hét éven aluli gyermek csak felnőtt kísérővel utazhat. Az útközben megbetegedett, vagy balesetet szenvedett utast Szolgáltató addig a legközelebbi hajóállomásig (kikötőig) fuvarozza, ahol a beteg ellátására alkalmas egészségügyi személyzet/létesítmény van, vagy egyébként az orvosi segítség biztosítható.
  Fertőző betegség gyanúja esetén Szolgáltató az utast a többi utastól lehetőség szerint elkülöníti.Szolgáltatót a fentiek kapcsán semminemű kártérítési kötelezettség nem terheli, Megrendelő bérleti díj visszatérítésre nem jogosult.
  Az utazás során harmadik személynek okozott kárért az utast terheli felelősség.
 12. A hajóból bárminemű anyagot a vízbe dobni, önteni, juttatni szigorúan tilos.
 13. Étel és ital hajóra való bevitelére csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével kerülhet sor, de ez esetben a Szolgáltató jogosult felszolgálói díjat felszámolni. A behozott ételekért és italokért valamint azok eredetének igazolásáért a Megrendelő kizárólagos felelősséggel tartozik.
 14. Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét értékesebb eszközeinek biztosítására, mert Szolgáltató csak azokért a tárgyakért vállal felelősséget, amelyeket a megrendelőtől átvételi elismervénnyel vett át.

 

3. Fizetési feltételek
 1. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokról a sikeres teljesítést követően a Szolgáltatási szerződés alapján a Megrendelő felé számlát állít ki. Átutalásos fizetés esetén –eltérő megállapodás hiányában- Szolgáltató 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidőt köt ki.
 2. Megrendelő a számlában meghatározott díj összegszerűségét a számlán szereplő fizetési határidőn belül írásban vitathatja a Szolgáltatónál. A kifogásolás elbírálásának a fizetés teljesítésére halasztó hatálya van. Szolgáltató a kifogásolást minden esetben elbírálja és köteles a számla helyességét bizonyítani. Amennyiben a kifogásolás megalapozott, Szolgáltató a tévesen megállapított összeget jóváíró számlával köteles kiigazítani. Amennyiben a számla helyességét illető kifogásolás a számlán szereplő fizetési határidőn belül nem történik meg, a kifogásolás elbírálásának a számla kiegyenlítésére vonatkozóan halasztó hatálya nincs. Szolgáltató a kifogásolást ettől eltekintve minden esetben elbírálja és köteles a számla helyességét bizonyítani. Amennyiben a kifogásolás megalapozott, Szolgáltató a tévesen megállapított összeget 30 napon belül jóváíró számlával igazítja ki.
 3. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege. Szolgáltató jogosult továbbá a késedelmes fizetéssel kapcsolatos minden költséget Megrendelőre hárítani.
 4. A kamatfizetési kötelezettség Szolgáltató számláján szereplő fizetési határidőt követő első naptól esedékes.
 5. Amennyiben Megrendelő Szolgáltató írásbeli felszólítására sem teljesíti fizetési kötelezettségét, Szolgáltató késedelmi kamat felszámításán túl jogosult az esedékes megrendelések teljesítését visszautasítani vagy felfüggeszteni, az új megrendelések elfogadását megtagadni a tartozás rendezéséig, vagy előre fizetést kikötni.

 

4. Lemondás, kötbér

Különjárati hajó lemondása esetén a lemondó fél köteles a charterdíj alábbi felsorolt százalékait Szolgáltatónak bánatpénzként a lemondást követő 8 napon belül megfizetni:

 • az indulást megelőző 24 órán belüli lemondás vagy no show esetén a bérleti díj 100 %-át;
 • az indulást megelőző 24 és 48 óra közötti lemondás esetén a bérleti díj 50 %-át;
 • az indulást megelőző 48 óra és 14 nap közötti lemondás esetén a bérleti díj 30 %-át;
 • az indulást megelőző 14 napon túli lemondás díjmentes.

Étkezési szolgáltatás lemondása esetén a lemondó fél köteles a díj alábbi felsorolt százalékait Szolgáltatónak bánatpénzként a lemondást követő 8 napon belül megfizetni:

 • az indulást megelőző 48 órán belül a szolgáltatás díjának 100%-át;
 • az indulást megelőző 48 órán túli lemondás díjmentes.

 

A lemondás időpontja az írásbeli (levél, fax, e-mail) lemondásnak Szolgáltatóhoz történő beérkezése.
Lemondás és módosítás ügyében kizárólag a megrendelésen szereplő megrendelő, vagy írásos meghatalmazottja járhat el.
A Megrendelő általi lemondás esetén az esetleges visszautalás banki költségeit a lemondó fél viseli.
Ha a különjárati hajó indításának elháríthatatlan akadálya van (vis major), akkor mindkét fél mentesül a kártérítési és lemondási díjfizetési kötelezettsége alól. Az esetlegesen befizetett charterdíjat Szolgáltató 30 napon belül teljes egészében Megrendelőnek visszautalja.

Amennyiben a vis major az étkezési szolgáltatást is érinti, Megrendelőnek lehetősége van a helyszínen a különhajó szolgáltatás igénybe vétele nélkül a megrendelt ételek elfogyasztására vagy azok saját költségén történő elszállítására. Egyéb esetben Megrendelő köteles Szolgáltató részére az étkezési szolgáltatás díjának 50 %-át megfizetni.

 

5. Vegyes rendelkezések
 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeit időről-időre felülvizsgálja és részben, vagy egészben egyoldalúan módosíthatja. Az Általános Szerződési Feltételek módosításáról Szolgáltató köteles tájékoztatni Megrendelőt weboldalán történő közzététellel, legkésőbb a módosítás életbe lépése előtt 30 nappal. A módosítás elfogadásának minősül, ha az Előfizető a módosítást érintő pontokat írásban nem kifogásolja meg a közzététel és a hatályba lépés közötti időszakban.
 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2012. március 1. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.
 3. Az ÁSzF mindenkori hatályos és teljes szövege a Vanyolai Hajózási Kft. Internet címén (www.vanyolai.hu) közzétételre kerül.
 4. A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv, valamint a Hajózási Szabályzat rendelkezései az irányadóak.
 5. Felek jelen ÁSzF-ből eredő vitás kérdéseiket megkísérlik békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetére kölcsönösen alávetik magukat a Veszprémi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.
 6. A Megrendelővel kötött egyedi szerződés feltételei jelen ÁSzF-kel szemben elsőbbséget élveznek.
6. OTP fizetés

Tudomásul veszem, hogy a(z) Vanyolai Hajózási Kft. (8230 Balatonfüred, Óvoda u. 20/2.) adatkezelő által a(z)
https://www.vanyolai.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes
adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az
adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vásárló neve, email címe, számlázási címe

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a
SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Jelen ÁSzF a Szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik.

Balatonfüred, 2012. január 1.

Jegyfoglalás
Itt találsz minket